แผนกคลังเวชภัณฑ์ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณคลังเวชภัณฑ์ ในวันที่ 27 ส.ค. 62