กคพ.พบ. ได้ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย วินัย และความประพฤติของกำลังพลภายในหน่วย เดือน ส.ค. 62