ข่าวใหม่ แสดงทั้งหมด

ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการชั่วคราว

เพื่อสอบเทียบมาตรฐานความแม่นยำเที่ยงตรงของเครื่องมือแพทย์ พร้อมกับแนะนำปรนนิบัติบำรุง ให้กับหน่วย รพ. ค่ายอดิศร อ.เมือง จว.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-17 ก.ค. 63

กคพ.พบ. ขออนุมัติให้เดินทางไปราชการชั่วคราว

ตามแผนจัดชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่สนับสนุนหน่วยใช้ ประจำปีะงบประมาณ 2563 รายการสนับสนุนการซ่อมเชิงรุกและสอบเทียบ รห.ทบ. เพื่อสอบเทียบใาตรฐานความแม่นยำเที่ยงตรงของเครื่องมือแพทย์ พร้อมกับแนะนำการปรนนิบัติบำรุง ให้กับหน่วย รพ.ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จว.ชลบุรี ใหระหว่างวันที่  29 มิย. - 3 ก.ค. 63 เดินทางโดยรถยนต์ของทางราชการ

บทความน่าสนใจ แสดงทั้งหมด

สาระน่ารู้ : ประหยัดพลังงานในที่ทำงาน

"อาคารหรือสถานที่ทำงาน" มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ ผู้ใช้อาคารทุกคนควรจะร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

70 ปีแห่งการครองราชย์

70 ปีแห่งการครองราชย์ "มหาราชา" ผู้เป็นที่รักของคนไทย...เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิง

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10)

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity